BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0936.312.456

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 THÉP ĐEN   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 V25*25             2.30         5.20 cây 6m            59,500              78,500            108,000
2             2.50         5.55 cây 6m            65,500              85,500            116,000
3 V30*30           6.00 cây 6m            68,500              89,500            123,000
4             2.50         6.69 cây 6m            79,000            101,500            138,000
5 V40*40           8.00 cây 6m            91,500            117,000            161,000
6           9.00 cây 6m          103,000            131,000            180,000
7             2.80       10.05 cây 6m          118,500            148,500            203,000
8         12.00 cây 6m          137,500            172,500            237,000
9             3.80       12.76 cây 6m          150,500            186,500            255,500
10             5.00       17.90 cây 6m          211,000            246,500            319,000
11 V50*50             3.00       13.42 cây 6m          158,500            186,500            241,500
12         15.00 cây 6m          171,500            203,000            264,000
13             3.80       16.41 cây 6m          193,500            226,500            293,500
14         19.00 cây 6m          217,500            255,500            332,500
15             4.50       20.13 cây 6m          237,500            276,500            357,500
16             5.00       21.79 cây 6m          257,500            298,500            387,000
17             6.00       26.75 cây 6m          315,500            364,500            472,500
18 V60*60             4.00       21.50 cây 6m          253,500            294,500            381,500
19             4.80       26.03 cây 6m          307,000            355,000            460,000
20             5.50       29.60 cây 6m          349,000            403,000            521,500
21 V63*63             4.00       23.59 cây 6m          278,000            322,500            417,500
22             4.80       27.77 cây 6m          327,500            378,500            490,000
23             6.00       32.83 cây 6m          387,500            446,500            577,500
25 V65*65             5.00       27.75 cây 6m          327,500            378,500            489,500
26             6.00       33.86 cây 6m          399,500            460,000            595,500
27 V70*70             6.00       36.58 cây 6m          431,500            496,500            642,500
28             7.00       42.22 cây 6m          499,500            573,000            742,000
29 V75*75             6.00       39.35 cây 6m          464,000            533,000            690,500
30             8.00       52.41 cây 6m          624,000            713,000            922,000
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0936.312.456

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H 08/2015

Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0936.312.456

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 H100*100*6*8 TQ+JINXI M        17.20 cây 6m         9,000        928,800       1,222,384           1,666,025
2 H100*100*6*8 JINXI D        17.20 cây 6m         9,200        949,440       1,242,461           1,686,102
3 H125*125*6.5*9 TQ+JINXI M        23.60 cây 6m         9,000     1,274,400       1,673,605           2,281,598
4 H125*125*6.5*9 JINXI D        23.60 cây 6m         9,200     1,302,720       1,701,152           2,309,146
5 H150*150*7*10 TQ+JINXI M        31.50 cây 6m         9,000     1,701,000       2,230,580           3,041,446
6 H150*150*7*10 JINXI        31.50 cây 6m         9,200     1,738,800       2,267,349           3,078,215
7 H200*200*8*12 TQ+JINXI M        49.90 cây 6m         9,000     2,694,600       3,527,841           4,811,218
8 H200*200*8*12 JINXI        49.90 cây 6m         9,200     2,754,480       3,586,087           4,869,465
9 H250*250*9*14 JINXI        72.40 cây 6m         9,400     4,083,360       5,283,185           7,144,363
10 H300*300*10*15 JINXI        94.00 cây 6m         9,600     5,414,400       6,966,206           9,382,071
11 H350*350*12*19 JINXI      137.00 cây 6m         9,600     7,891,200     10,148,425         13,668,530
12 H400*400*13*21 JINXI      172.00 cây 6m         9,600     9,907,200     12,738,603         17,157,508
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0936.312.456

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 U50*6M TQ M          2.34 cây 6m         9,800        137,592          194,201              277,713
2 U50*6M TQ D          3.84 cây 6m         9,600        221,184          309,218              443,769
3 U63*6M TQ          2.84 cây 6m         9,600        163,584          230,719              331,244
4 U75*40*6M TQ          6.92 cây 6m         9,400        390,288          542,918              782,269
5 U80*6M VN M          3.67 cây 6m       10,200        224,604          308,725              437,491
6 U80*6M TQ MM          3.50 cây 6m         9,400        197,400          278,443              401,425
7 U80*6M TQ M          4.00 cây 6m         9,400        225,600          317,109              457,104
8 U80*6M TQ DD          5.50 cây 6m         9,200        303,600          426,687              617,721
9 U80*6M TQ X          6.92 cây 6m         9,200        381,984          534,840              774,191
10 U100*6M TQ M          5.50 cây 6m         9,200        303,600          426,687              617,721
11 U100*6M VN M          5.50 cây 6m         9,400        310,200          433,107              624,141
12 U100*6M VN D          6.67 cây 6m       10,200        408,204          554,728              785,572
13 U100*6M VN DD          7.50 cây 6m       10,400        468,000          631,543              890,629
14 U100*6M TQ DD          7.50 cây 6m         9,000        405,000          570,261              829,347
15 U100*6M TQ L          8.67 cây 6m         9,000        468,180          658,008              956,905
16 U100*6M TQ X          9.36 cây 6m         9,200        516,672          720,682           1,043,056
17 U120*6M TQ M          7.00 cây 6m         9,000        378,000          532,763              774,836
18 U120*48*6M VN M          7.00 cây 6m       10,400        436,800          589,959              832,032
19 U120*48*6M VN DD          9.36 cây 6m       10,400        584,064          786,236           1,108,610
20 U120*48*6M TQ DD          9.36 cây 6m         9,000        505,440          709,756           1,032,131
21 U125*65*5.2*6M TQ M        11.70 cây 6m         9,200        645,840          898,907           1,300,902
22 U125*65*6*6M TQ D        13.40 cây 6m         9,200        739,680       1,028,387           1,488,226
23 U140*6M TQ M          9.00 cây 6m         9,000        486,000          682,757              992,882
24 U140*6M TQ D        12.00 cây 6m         9,000        648,000          907,749           1,319,952
25 U140*6M VN M          9.00 cây 6m       10,300        556,200          751,043           1,061,168
26 U140*6M VN D        10.84 cây 6m       10,500        682,920          915,652           1,288,384
27 U150*75*6.5*6M TQ        18.60 cây 6m         9,200     1,026,720       1,424,442           2,061,217
28 U160*56*5.2*6M TQ M        12.50 cây 6m         9,000        675,000          945,248           1,374,464
29 U160*6M TQ D        14.20 cây 6m         9,000        766,800       1,072,743           1,559,803
30 U160*56*5.2*6M VN M        12.50 cây 6m         9,600        720,000          989,020           1,418,236
31 U160*60*5.5*6M VN D        13.50 cây 6m       10,500        850,500       1,138,431           1,601,673
32 U180*64*5.3*6M TQ M        15.00 cây 6m         9,200        828,000       1,150,250           1,664,531
33 U180*68*6.8*6M TQ D        18.60 cây 6m         9,200     1,026,720       1,424,442           2,061,217
34 U200*65*5.4*6M TQ        17.00 cây 6m         9,200        938,400       1,302,579           1,884,912
35 U200*73*8.5*6M TQ        23.50 cây 6m         9,200     1,297,200       1,797,649           2,601,151
36 U200*75*9*6M TQ        25.80 cây 6m         9,600     1,486,080       2,033,058           2,914,820
37 U250*76*6.5*6M TQ        23.90 cây 6m         9,600     1,376,640       1,883,910           2,701,022
38 U250*80*9*6M D        31.40 cây 6m         9,600     1,808,640       2,472,653           3,544,961
39 U300*85*7*6M M        31.00 cây 6m       10,000     1,860,000       2,513,625           3,572,321
40 U300*87*9.5*6M D        39.20 cây 6m       10,000     2,352,000       3,176,460           4,514,170
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ : 0936.312.456

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I
  Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0936.312.456

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1  I100*6M VN           7.30 cây 6m         9,200        402,960          532,922              722,332
2  I100*6M TQ           7.00 cây 6m         9,000        378,000          503,250              684,956
3  I120*6M VN           9.00 cây 6m         9,000        486,000          644,257              877,322
4  I120*6M TQ           8.70 cây 6m         9,000        469,800          623,106              848,467
5  I150*75*5*7*6M VN         14.00 cây 6m         9,100        764,400       1,004,944           1,366,409
6  I150*75*5*7*6M M         14.00 cây 6m         9,100        764,400       1,004,944           1,366,409
7  I150*75*5*7*6m JINXI D         14.00 cây 6m         9,200        772,800       1,013,115           1,374,580
8  I198*99*4.5*7 TQ + JINXI M         18.20 cây 6m         9,000        982,800       1,292,887           1,762,208
9  I198*99*4.5*7 JINXI         18.20 cây 6m         9,200     1,004,640       1,314,131           1,783,453
10  I200*100*5.5*8 TQ + JINXI M         21.30 cây 6m         9,000     1,150,200       1,511,447           2,060,376
11  I200*100 JINXI         21.30 cây 6m         9,200     1,175,760       1,536,310           2,085,239
12  I248*124*5*8 TQ+JINXI M         25.70 cây 6m         9,000     1,387,800       1,821,661           2,483,583
13  I248*124*5*8 JINXI         25.70 cây 6m         9,200     1,418,640       1,851,660           2,513,582
14  I250*125*6*9 TQ+JINXI M         29.60 cây 6m         9,000     1,598,400       2,096,624           2,858,698
15  I250*125 JINXI         29.60 cây 6m         9,200     1,633,920       2,131,175           2,893,249
16  I298*149*5.5*8 JINXI M         32.00 cây 6m         9,000     1,728,000       2,265,832           3,089,537
17  I298*149*5.5*8 JIINXI         32.00 cây 6m         9,200     1,766,400       2,303,185           3,126,890
18  I300*150*6.5*9 TQ+JINXI M         36.70 cây 6m         9,000     1,981,800       2,597,197           3,541,599
19  I300*150 JINXI         36.70 cây 6m         9,200     2,025,840       2,640,036           3,584,438
20  I346*174*6*9 TQ+JINXI M         41.40 cây 6m         9,000     2,235,600       2,928,563           3,993,660
21  I350*175*7*11 TQ JINXI M         49.60 cây 6m         9,000     2,678,400       3,506,690           4,782,363
22  I350*175*7*11 JINXI         49.60 cây 6m         9,200     2,737,920       3,564,586           4,840,260
23  I396*199*7*11 JINXI         56.60 cây 6m         9,500     3,226,200       4,165,382           5,620,815
24  I400*200*8*13 JINXI +TL         66.00 cây 6m         9,500     3,762,000       4,855,543           6,552,369
25  I450*200*9*14 JINXI         76.00 cây 6m         9,500     4,332,000       5,589,758           7,543,383
26  I500*200*10*16 JINXI         89.60 cây 6m         9,500     5,107,200       6,588,290           8,891,163
27  I596*199*10*15 HQ         94.60 cây 6m         9,500     5,392,200       6,955,397           9,386,670
28  I600*200*11*17 JINXI       106.00 cây 6m         9,500     6,042,000       7,792,401         10,516,427
29  I700*300*13*24 HQ+TL       185.00 cây 6m         9,900   10,989,000     14,024,587         18,777,333
30  I800*300*14*26 JINXI       210.00 cây 6m       10,400   1
Chuyên mục: